จุดบริการด่วนมหานคร(Bangkok Express Service)

จุดบริการด่วนมหานคร(Bangkok Express Service)

  • Floor G
  • Category Paradise Services
  • Description

    จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service ) เป็นบริการภายนอกสำนักงานเขต ซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้เป็นจุดบริการงานด้านทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งงานตรวจสอบและคัดรับรองรายการทะเบียนราษฎร