Healthy Max

Healthy Max

  • Floor G
  • Category Cosmetic / Health Care / Health Food
  • Description

    ร้านค้าเพื่อสุขภาพ หลากหลายผลิตภัณฑ์ คัดสรรเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ครบครันด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ท่านสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความต้องการ อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์, กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, กลุ่มผลิตภัณฑ์เวชสำอางและกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลสุขภาพ