Lemon Farm

Lemon Farm

  • Floor G
  • Category Cosmetic / Health Care / Health Food
  • Description

    มุ่งคัดสรรผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ที่เลมอนฟาร์มฯ จัดหา และคัดสรรอาหารธรรมชาติ คุณภาพสูงเพื่อเป็น ทางเลือกสุขภาพดี สำหรับผู้บริโภคโดยยึดหลักชีวจิต, แม็คโครไบโอติกส์ และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตในชนบท กระตุ้นการผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์ ที่ปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษ